15 grudnia 2019

Sonel MPI-540 - wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych

Od wielu lat mierniki wielofunkcyjne MPI firmy SONEL S.A. cieszą się zasłużonym uznaniem wśród instalatorów jako przyrządy uniwersalne, poręczne, o dobrym stosunku ceny do jakości. Nowa generacja, której pierwszym przedstawicielem jest Sonel MPI-540, to krok w przyszłość. W obudowie cenionej przez użytkowników za wygodę i ergonomię został umieszczony przyrząd, który oferuje możliwość wykonania kompleksowych pomiarów ochronnych. Dodatkowo pozwala na sprawdzenie kolejności faz i kierunku wirowania wału silnika, a także pomiar natężenia oświetlenia czy rezystywności gruntu. Całości dopełnia trójfazowy rejestrator parametrów zasilania z rozkładem harmonicznych w napięciu i prądzie.

Rys. 1.  Wielofunkcyjny miernik Sonel MPI-540

 

Nowoczesne technologie

Nowy Sonel MPI-540 to godny następca flagowego przyrządu, jakim był Sonel MPI-530. Rozwój nowych technologii pozwolił na znaczące udoskonalenia. Posiada on poniższe wyjątkowe cechy. 

  • Dotykowy 7-calowy ekran graficzny, ułatwiający odczyty i pracę z miernikiem. Dzięki niemu wszystkie wyniki oraz komunikaty są doskonale widoczne. Regulowane w szerokim zakresie podświetlanie ekranu umożliwia wyraźny odczyt zarówno w zacienionym pomieszczeniu jak i w słonecznym otoczeniu.
  • Znacznie szybszy pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Czas ten uległ skróceniu z 30 s do około 4 s. Ponad sześciokrotne przyspieszenie przekłada się wprost na skrócenie czasu pomiarów, a w rezultacie – na większe zyski osób wykonujących pomiary.
  • Niespotykana wcześniej możliwość wykonywania dowolnych pomiarów przy jednoczesnym zasilaniu z sieci. Wraz z wprowadzeniem Sonel MPI-540 odchodzi w zapomnienie obawa, że akumulator rozładuje się przed końcem pomiarów. Pomiary ciągłe można przeprowadzać z wykorzystaniem zasilacza ze standardowego wyposażenia miernika. Dzięki wejściu 12 V przyrząd można zasilić z zapalniczki samochodowej czy przenośnego zasilacza typu „powerbank”.
  • Nowy akumulator Li-Ion zapewniający autonomiczną pracę nawet do 8 godzin. Jest on pozbawiony efektu pamięciowego, posiada dużą pojemność i wydajność. Naładowanie pustego akumulatora do pełna trwa jedynie około 2 godzin.
  • Rozbudowana pamięć umożliwiająca stworzenie kompletnej struktury pomiarów na obiekcie, z funkcjonalnością dowolnego opisywania obiektów i punktów. Każdy punkt może mieć swoją historię pomiarów. Dzięki temu użytkownik jest w stanie szybko ocenić, jak z roku na rok zmieniają się wyniki dla rozpatrywanego obiektu.
  • Wbudowana baza zabezpieczeń z opcją dodawania i edycji kolejnych zabezpieczeń. Dzięki temu każdy będzie mógł stworzyć optymalną dla siebie bazę, która usprawni ocenę pomiarów pętli zwarcia.
  • Wbudowany kalkulator strat energii pozwalający na proste oszacowanie potencjalnych kosztów z tytułu złej jakości zasilania. Z kolei kalkulator taryf energii czynnej umożliwi szybkie określenie, która taryfa energii jest bardziej korzystna ekonomicznie.
  • Technologie bezprzewodowe Wi-Fi oraz Bluetooth. Dzięki nim będzie możliwe przesyłanie danych, programowanie miernika, współpraca z aplikacjami mobilnymi, chmurą, czytnikiem kodów kreskowych, słuchawkami BT i innymi technologiami przyszłości.

Rys. 2.   Ekran główny miernika

Bezpieczeństwo

Sonel MPI-540 spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa normy IEC 61010. Potwierdzeniem wysokiego bezpieczeństwa jest kategoria pomiarowa CAT III 500 V / CAT III 300 V. Podwyższona ochrona IP51 przed warunkami zewnętrznymi to kolejny dowód na poważne podejście firmy SONEL S.A. do bezpieczeństwa użytkowania produktu. Dokumentem wieńczącym wysokie standardy bezpieczeństwa jest deklaracja CE. Miernik został zaprojektowany tak, aby wszystkie pomiary ochrony przeciwporażeniowej spełniały normę IEC 61557 dla producentów mierników, a pomiary parametrów zasilania według algorytmów  IEC 61000-4-30 dla klasy S. Każdy miernik w zestawie posiada indywidualny certyfikat kalibracji, potwierdzający, że miernik utrzymuje parametry metrologiczne w ramach zadanych przez normę zakładową.

 

Kompleksowe pomiary

Wielofunkcyjność Sonel MPI-540 oznacza, że jednym miernikiem można wykonać wszystkie niezbędne pomiary przewidziane w normie PN-EN 60364-6. W celu natychmiastowej oceny poprawności badanej instalacji użytkownik może określić limity dla poszczególnych funkcji pomiarowych.

 

Rys. 3. Klawiatura ekranowa do wprowadzania limitu rezystancji izolacji

 

Dzięki temu miernik od razu po pomiarze wskazuje w wyraźny sposób przy pomocy ikon, czy dany pomiar jest zgodny z wymogami normy, czy też nie.

Możliwe do wykonania pomiary są następujące:

Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,001 Ω. 

Można go wykonywać w instalacjach elektrycznych na całym świecie, w obwodach L-PE, L-N lub L-L. Spodziewany prąd zwarcia jest wyliczany automatycznie na podstawie napięcia zmierzonego lub wybranego przez użytkownika napięcia znamionowego. Pomiar wykonywany jest prądem około 23 A przez pół okresu, co gwarantuje dużą dokładność. Możliwy jest również pomiar pętli w instalacjach z wyłącznikami RCD bez ich wyzwalania w krótkim czasie (około 4 sekundy). 

Rys. 4. Pomiar impedancji pętli zwarcia 

 

Rys. 5. Ekran pomiaru impedancji pętli zwarcia

 

Badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Sonel MPI-540 umożliwia pomiar parametrów RCD wszystkich typów, tj. AC, A, F, B, B+, zwykłych, selektywnych oraz krótko-zwłocznych, o prądzie znamionowym od 10 mA do 1000 mA. Dodatkową, unikalną funkcją jest pomiar czasu i prądu zadziałania w ciągu jednego wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego.

 

Rys. 6. Ekran pomiaru prądu zadziałania RCD

 

Pomiar rezystancji izolacji. 

Do wyboru jest pięć napięć pomiarowych: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V. Bezpieczeństwo użytkownika zapewnia automatyczne rozładowanie mierzonego obiektu po zakończeniu lub przerwaniu pomiaru. Zakres pomiarowy wynosi aż 10 GΩ. Pomiar może być wykonany również bezpośrednio w gniazdach, przy pomocy adaptera z wtyczką jednofazową. W obwodach wielofazowych można zastosować unikalną przystawkę AutoISO-1000C. Dzięki niej Sonel MPI-540 automatycznie wykona wymagane pomiary przewodu wielofazowego.

 

Rys. 7. Ekran pomiaru rezystancji izolacji przy pomocy adaptera z wtyczką sieciową

 

Pomiar rezystancji uziemienia.

Dostępnych jest wiele metod: techniczna 3-przewodowa, techniczna 4-przewodowa, techniczna 3-przewodowa z cęgami oraz dwucęgowa. Metoda 3P z cęgami pozwala wykonać pomiary uziemień wielokrotnych bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych. Natomiast metoda dwucęgowa nie wymaga sond pomocniczych.

 

Rys. 8. Ekran pomiaru rezystancji uziemienia metodą 3-przewodową

 

Pomiar rezystywności gruntu. 

Unikatową funkcją jest pomiar rezystywności gruntu na różnych głębokościach (z możliwością wyboru odległości między sondami pomiarowymi). Funkcja ta jest niezbędna przy projektowaniu systemu uziemień.

 

Ciągłość połączeń wyrównawczych i ochronnych. 

Istnieje możliwość wykonania pomiaru prądem 10 mA z sygnalizacją akustyczną lub prądem 200 mA przepływającym w dwóch kierunkach (pomiar ciągłości przewodu ochronnego zgodnie z wymaganiami norm), z kompensacją rezystancji przewodów.

Rys. 9. Ekran pomiaru ciągłości połączenia wyrównawczego

 

Tester kolejności faz oraz wirowania wału silnika. 

Miernik umożliwia sprawdzenie kierunku faz. W celu ułatwienia pomiarów można skorzystać z opcjonalnych adapterów do gniazd trójfazowych 16-, 32- i 63-amperowych. Unikalną funkcją jest pomiar kierunku wirowania wału silnika. Funkcja jest bardzo przydatna do kontroli silników trójfazowych po ich remoncie. 

Rys. 10. Weryfikacja kolejności faz

 

Rys. 11. Ekran sprawdzania kierunku wirowania wału silnika

 

Pomiary oświetlenia. 

Wraz z opcjonalną, zewnętrzną sondą oświetlenia miernik przekształca się w profesjonalny luksomierz w klasie A lub B, dzięki czemu można wykonać pomiary zgodnie z normą PN-EN 12464, włączając w to oświetlenie awaryjne (stosując sondę z odpowiednią rozdzielczością pomiaru).

 

 

Rys. 12. Ekran pomiaru natężenia oświetlenia

 

Szybka diagnostyka parametrów zasilania.

Sonel MPI-540 oferuje pomiar w czasie rzeczywistym parametrów, które są niezbędne do szybkiej oceny jakości zasilania. Oprócz pomiaru napięć i prądów, miernik mierzy wszystkie moce, współczynniki THD, harmoniczne prądów i napięć, asymetrię, współczynniki mocy. Dzięki temu od razu po podłączeniu przyrządu do badanego urządzenia można ustalić potencjalne przyczyny jego wadliwego działania, np. utrudniony rozruch silnika spowodowany występowaniem 5. harmonicznej.

 

Rys. 13. Pomiar parametrów zasilania

 

Niezwykle ważny jest fakt, że dane bieżące lub zapisane na karcie pamięci można przeglądać i analizować na wbudowanym, 7-calowym ekranie dotykowym. Dzięki temu nie jest konieczne podłączenie miernika do komputera PC. Ponadto unikalne kalkulatory strat oraz taryf energii czynnej pozwalają na łatwe oszacowanie, ile pieniędzy w ujęciu czasowym (np. rocznym) traci się z powodu złych parametrów zasilania. Można także dobrać optymalną z punktu widzenia ekonomicznego taryfę energii elektrycznej czynnej.

 

Rys. 14. Wykres harmonicznych

Standardowo dołączone wyposażenie umożliwia pomiar w obwodach jednofazowych oraz wielofazowych. Cęgi giętkie F-3A o zakresie do 3 kA gwarantują szeroki zakres zastosowań w pomiarach. Dołączone oprogramowanie Sonel Analiza dopełnia całości pod kątem zaawansowanej analizy danych odczytanych z rejestratora Sonel MPI-540.

 

Rozbudowane możliwości pamięci

Znana z Sonel MPI-530 idea pamięci strukturalnej została zachowana, przy czym znacznie wzbogacono ją o możliwość opisów. Koncepcja „KLIENT – LOKALIZACJA – PUNKT POMIAROWY” sprawdza się tam, gdzie użytkownik tworzy strukturę pomiarową bezpośrednio podczas pomiarów. Ilość zapisów do pamięci jest zasadniczo nieograniczona i limitowana jedynie pojemnością karty pamięci.

Każdy wynik zapiany do pamięci można dokładnie opisać. Tym samym już w trakcie pracy użytkownik jest w stanie przygotować protokół, opisując dany punkt pomiarowy i umieszczając go na odpowiednim poziomie hierarchii. Istotna i przydatna dla użytkownika jest opcja wgrania przygotowanej w programie „Sonel PE” struktury obiektu i wykonywanie pomiarów po kolei dla danych pomieszczeń i punktów pomiarowych. W razie konieczności struktura może być zmieniana podczas pomiarów.

Każdy klient, obiekt i punkt pomiarowy ma swój unikalny numer identyfikacyjny. Na tej podstawie w przyszłości wprowadzona będzie możliwość współpracy miernika z czytnikami kodów kreskowych lub RFID. Dzięki temu będzie możliwe znaczne zautomatyzowanie pomiarów, zapisu wyników oraz tworzenia protokołów po pomiarach.

 

Rys. 15. Przykładowy widok ekranu pamięci

Do pamięci zawsze zostaje zapisany wynik główny pomiaru wraz z wynikami dodatkowymi, ustawione parametry oraz data i godzina badania. Pamięć można przeglądać na ekranie miernika lub po odczycie danych za pomocą programu „Sonel Reader” (na wyposażeniu standardowym). Opcjonalny program „Sonel PE” pozwala przygotować strukturę obiektu i sporządzić kompletny protokół. Do opracowania wyników pomiarów oświetlenia służy dodatkowy, specjalistyczny program „Foton 3”.

 

Przygotowany na rozwój

Sonel MPI-540 jest przygotowany do takiej aktualizacji oprogramowania, która doda nowe elementy i ulepszy obsługę miernika. 

Aby ułatwić proces aktualizacji oprogramowania miernika, wystarczy zalogować przyrząd do sieci Wi-Fi. Jeśli będzie dostępne nowe oprogramowanie, miernik poinformuje o tym użytkownika i w przypadku zgody sam ściągnie i zainstaluje nowe oprogramowanie z serwera firmy SONEL

 

Bogate wyposażenie

Wraz z przyrządem dostarczany jest bogaty komplet akcesoriów. W celu sprawnego wykonywania badań dostępne są przewody pomiarowe o długości 1,2 m, sondy ostrzowe, krokodylki, zestaw do pomiaru uziemień (sondy do wbijania w grunt oraz przewody 15 m i 30 m na szpulkach), giętkie cęgi 3 kA do pomiarów prądów, adaptery z gwintem M4/M6, futerał na miernik i akcesoria, zasilacz. Wszystkie akcesoria pomiarowe spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.

W zależności od potrzeb miernik można doposażyć w akcesoria z listy akcesoriów dodatkowych. Wyposażenie opcjonalne mogą stanowić cęgi do pomiarów uziemień, cęgi z twardym rdzeniem do pomiarów prądów, sondy do pomiaru oświetlenia, adapter AutoISO-1000C do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji obwodów wielożyłowych, dłuższe przewody pomiarowe, rozbudowane oprogramowanie do tworzenia protokołów „Sonel PE” i inne.

 

 

Autor:

Marcin Szkudniewski

SONEL S.A.

 

 

SKLEP INTERNETOWY

Jesteśmy przedstawicielem i dystrybutorem wielu renomowanych firm.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży oraz sprawdzone i wypracowane kontakty handlowe pozwalają nam zaoferować produkty charakteryzujące się najwyższą jakością po konkurencyjnych cenach - sprawdź

ELMER

ul. Przewóz 29/1

30-716 Kraków

tel:  12 411-44-88,    12 653-22-30 

         12 653-20-56 ,   501-187-132

napisz e-mail

KONTAKT

O NAS

Firma ELMER istnieje i działa na rynku nieprzerwanie od 1990 roku.

Specjalizujemy się w dystrybucji aparatury przeznaczonej do kontroli i pomiarów, oraz sterującej i rejestrującej różne wielkości elektryczne, fizyczne i chemiczne.